Betania Säätiön ta­voite

Betania Säätiö rs. on turkulainen vuonna 1962 perustettu kristillis-sosiaalisella arvopohjalla toimiva säätiö, jonka tarkoituksena on tukea ruumiillisen ja henkisen kulttuurin kehittämistä.

Tur­un Kaupunk­ilähetys ry on tärkeä yhteistyökump­pan­imme

Tur­un Kaupunk­ilähetys ry:ssä tehdään työtä vaikeissa elämäntil­anteissa olevi­en nuorten aikuisten ja 60+ -vuo­ti­aiden sekä heidän lähe­istensä parissa.

Yhdistyksen oman hen­k­ilökun­nan lisäk­si työtä on tekemässä suuri joukko koulutettuja vapaae­htoisia ajatuk­se­lla, että tois­en tuella vaikeastakin elämäntil­anteesta on mah­dol­lisuus selviytyä.

Turun Kaupunk­ilähetys ry on Tur­un van­hin, edelleen toim­in­nas­sa ol­eva, so­si­aali­alan järjestö. Yh­distys täyt­ti vuonna 2015 jo 135 -vuotta. Toi­mintaa tukevat Betania Säätiön ohella mm. Raha-auto­maat­tiy­h­distys ja Tur­un kaupunki.

 

Lue lisää ja os­al­listu toi­mintaan

 

www.tukenasi.fi